ภาษา : ไทย
  

  สังคมออนไลน์
  


  ป้ายโฆษณา


  นาฬิกา
24 ตุลาคม 2560


นิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2560

 เมื่อวัน 19 กันยายน 2560 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ได้เข้ารับการนิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 เป็นคณะกรรมการในการตรวจเยี่ยม ให้การนิเทศ ติดตาม โครงการต่าง ที่โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเป็นมาตรการในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 2. เพื่อจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 3. เพื่อพัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ  ผู้บริหาร  สถิติของเว็บไซต์
05/07/2556
21/10/2560
2362719
27860


  ติดต่อเรา