ภาษา : ไทย
  

  สังคมออนไลน์
  


  ป้ายโฆษณา


  นาฬิกา
24 ตุลาคม 2560


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 นายรัชพล ทองเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ประกาศโล่รางวัล และเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมเกินร้อยละ 50 จากการประชุมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย 10 Best Practices ณ โรงแรมทินิดีแอท อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึ่งในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ - โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5 คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5 คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net คะแนนเฉลี่ยรวมเกินร้อยละ 50 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนจังหวัดพังงา ลำดับที่ 2 ในการนี้ นายรัชพล ทองเกื้อ กล่าวขอบคุณคณะครู นักเรียน ที่เป็นพลังอันสำคัญ และได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นศรีแก่โรงเรียน  ผู้บริหาร  สถิติของเว็บไซต์
05/07/2556
21/10/2560
2362722
27860


  ติดต่อเรา