ภาษา : ไทย
  

  เว็บไซต์การศึกษา


  นาฬิกา
16 กุมภาพันธ์ 2562


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2561

 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติขึ้น ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งวัตถุในการจัดกิจจกรรมดังกล่าว ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้ ร่มรื่น น่าเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติ โดยโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ต้องขอกราบพระคุณศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ที่ให้ความอนุเคราะห์กล้าไม้จำนวน 250 ต้น ให้กับทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมจนบรรลุวัตถุประสงค์  ผู้บริหาร  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  3 ราย


  สถิติของเว็บไซต์
05/07/2556
14/02/2562
4709985
52023


  ติดต่อเรา